Servis Araçları Yönergesi

2011/ 350 No’lu UKOME Kararı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Amaç

MADDE 1-
Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nce (UKOME) belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen servis araçlarının, kamu / resmi kurum ve kuruluşları, özel şirketlerin personeli ile okulların öğrenci / personeli için taşıma sözleşmesi ile kiraladıkları S plakalı araçlar ile / öz mal servis araçlarının, çalışma esas ve usulleri ile servis taşımacılığı yapan ”S” Plakalı her türlü servis araçlarının, çalışma esas ve usullerini, ruhsat alma esaslarını, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek ve servis taşımacılığında hizmet kalitesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2-

Bu Yönerge; ”S” Plakalı araçlar ve öz mal araçlarla yapılan yolcu taşımacılığını kapsar. Bunun dışındaki araçlarla servis taşımacılığı yapılamaz.
a)Resmi ve Özel Kuruluşların personelinin kent içi yolcu taşıma istemine cevap veren özel ya da tüzel kişilere ait “S” Plakalı araçları,
b)Okul öncesi, ilköğretim, orta ve yüksek öğretim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan “S” Plakalı ve özmal araçları,
c)Mülkiyetlerindeki (öz mal) araçlarla kendi personelini taşıyan kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşların araçlarını,
d)Müşteri hizmeti adı altında İzmir‘in her yerinden kendi iş yerlerine ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarını,
e)Şehir Merkezi’nden 100 km. ye kadar uzaklıkta olan illere o ilin plakasıyla yapılan servis taşımacılığını,
f)İzmir Otogarı (İZOTAŞ)-İzmir ve Adnan Menderes Havaalanı-İzmir arasında yapılacak servis taşımacılığını,
g)Dersaneler, etüd merkezleri, özel hastaneler ve sağlık kuruluşları, rehabilitasyon merkezleri, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar, özel ve/veya tüzel kişiliklere ait öğrenci yurtlarının özmal araçları ile ücretsiz olarak yapılan servis taşımacılığını (dersaneler, etüd merkezleri ve öğrenci yurtlarının öğrenci ve öğretmenlerinin servis taşımacılığını yapan özmal araçları ile bu amaçla çalıştırılan S plakalı araçlar Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve bu yönerge hükümlerine uygun koşulları taşıyacaklardır ve “Okul Taşıtı” olarak değerlendirileceklerdir) kapsar.

Tanımlar
MADDE 3- Bu Yönergede geçen terimlerden;
(1) Belediye, İBŞB: İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni,
(2) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME): İzmir Büyükşehir Belediyesi
sınırları kapsamında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ve diğer ilgili yasaların öngördüğü her türlü ulaşımla ilgili kararları alan Merkezi.
(3) Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü: Toplu Taşıma araçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’ nü,
(4) Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü: Bu Yönergenin yürürlüğü sırasında denetim ve yasal işlemlerin uygulanması konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü’nü,
(5) Araç Sürücüsü: Servis aracını sevk ve idare eden şoförleri,
(6) Şoför Tanıtım Kartı: Servis aracını kullanan kişinin aracı kullanırken yakasına takması / bulundurulması gereken tanıtım kartını,
(7) Araç Uygunluk Belgesi Teknik Komisyonu: İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik komisyonu,
(8) Hizmetli: Servis araçlarında şoför dışında çalışan yardımcı personeli,
(9) Rehber Personel: Okul Taşıt araçlarında çalışan yardımcı personeli,
(10) Meslek Odaları: İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni ve Birliğe bağlı ilgili odaları, İzmir Ticaret Odası’nı,
(11) Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dâhil en az 15 oturma yeri olan ve yolcu taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,
(12) Okul: Okul öncesi, ilköğretim, orta ve yüksek öğretim veren özel veya kamu kuruluşlarını,
(13) Özel Kuruluş: Her türlü Şirket, Ortaklık, Banka, Fabrika, Kooperatif, vb. gibi tüzel kişi ve kuruluşları,
(14) Servis Aracı: Resmi ya da özel kuruluşlara veya öğrencilere, ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve İzmir Valiliği İl Trafik Komisyonunun almış olduğu plaka tahdit kararına göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nün “S” Plaka serisine kayıtlı araçlar ile şahıs ve şirket üzerine kayıtlı olup kendi personelini / müşterisini / kendi öğrencilerini ücretsiz taşımak üzere tescilli olan özel plakalı araçları ve öz mal servis taşımacılığı yapan araçları,
(15) Okul Taşıtı: Okul öncesi eğitim, İlköğretim, orta ve yüksek öğretim öğrencileri ve dershane ve yurt öğrencileri ile sadece rehber / öğretmen / okul personeli taşımalarında kullanılan, servis taşımacılığı yapan araçları,
(16) Personel Servis Aracı: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel ve tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs ve şirketlere ait “S” Plakalı araçlar ile taşıyıcıların öz malı ile kendi personelini taşıyan araçları,
(17) Ücretsiz Müşteri Servisi Aracı: Hipermarket gibi alışveriş merkezi işleten firmaların kendi alışveriş merkezlerine İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ücretsiz müşteri taşıyan araçları ile özel hastaneler ve sağlık kuruluşlarının, rehabilitasyon merkezlerinin, vakıf ve derneklerin, dershanelerin, özel veya tüzel kişiliklere ait öğrenci yurtlarının kendi merkezlerine ücretsiz olarak müşteri taşıyan özmal veya S plakalı araçları,
(18) Umum Servis Aracı: Okul ve Personel Servis araçlarının tümüne verilen taşımacılık hizmetinin genel adını,
(19) 100 km ye Kadar Uzaklıktaki İller / İlçeler ile İBŞB Arasında Çalışan Servis Aracı:İzmir Şehir Merkezine 100 km. ye kadar uzaklıkta olan iller / İlçeler arasında yapılacak servis taşımacılık araçlarını,
(20)İzmir Otogarı (İZOTAŞ)-İzmir, Adnan Menderes Havaalanı-İzmir arası Servis Taşımacılığı: İzmir-Otogar ve Adnan Menderes Havaalanı-İzmir arasında şehirlerarası taşımacılığa ait yolculara servis taşımacılığı yapan araçları,
(21)Resmi Kuruluş: Başbakanlığa ve Bakanlıklara bağlı resmi daireler, Mahkemeler, Yüksek Eğitim Kuruluşları, Askeri Kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu kuruluşların sermayelerinin çoğuna sahip olduğu bankalar, şirketler ve benzeri kuruluşlar ile diğer kamu kuruluşları,
(22) Araç Uygunluk Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araç sahiplerinin, servis araçları için bu Yönerge hükümlerine göre tespit edilen İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nden alacakları uygunluk belgesini,
23)Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat): Servis aracı sahibinin Çalışma Ruhsat ücretini (harcını) yatırarak İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nden alacakları ve bu Yönerge hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri / vize yaptıracakları belgeyi,
(24) Servis İzin Belgesi: UKOME’ce belirlenen, servis araçlarının çalışacakları güzergâhı belirten İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce verilen belgeyi,
(25)Bandrol: Servis Taşımacılığı yapan araçların Belediyeden izin aldığını gösterir aracın sağ üst köşesine yapıştırılan belgeyi, (Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin kendi personelini veya yolcusunu kendine ait araçlarla taşıma işine Bandrol verilmez.)
(26)Taşıma: “S” Plakalı servis araçları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ya da özel şirketlerin öz mal araçları ile yapılan taşıma etkinliğini,
(27)Yasaklı Bölge: İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde servis araçları için UKOME’ ce belirlenen güzergâhlar dışında kalan alanları,
(28)Taşımalı Eğitim: İlköğretim okulu bulunmayan veya eğitim–öğretime kapalı olanlar ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarından, seçilen merkezlerdeki ilköğretim okullarına günü birlik taşınarak eğitim–öğretim görmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamayı, İfade eder.
(29) Minibüs: Yapısı itibariyle Sürücüsünden başka sekiz ila ondört oturma yeri olan ve yolcu taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.( (İlave) Değişiklik 12.12.2012 tarih, 2012/466 No.lu UKOME Gen.Kur.Kar)

Yasal Dayanak
MADDE 4- (1) Bu Yönerge;
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’nun 7 (f) ve 9.maddeleri,
b) 15. 06. 2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği”,
c) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
d)1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun,
e) 86 / 10553 sayılı Bakanlar Kurulu’nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı, (24.12.1994 tarih ve 22151 sayılı Resmi Gazete ile 04.06.1998 tarih 23362 sayılı Resmi Gazetedeki değişiklikler ile 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, İzmir İli Okulları Öğrenci Taşımacılığı Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği’ndeki hükümlerinde tanımlanan organlarla eşgüdüm ve düzen içinde sürdürülür.)
f) İzmir Valiliği İl Trafik Komisyonunun servis araçlarının tahdit kapsamına alınması ve takiben “S” Plakalı araçlara ilişkin alınmış İl Trafik Komisyonu Kararları,
g) Servis Araçlarına ilişkin alınmış 2004/106 sayılı UKOME Kararı,
h) Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliği,
i) Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği,
j) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu,
k) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği, hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞMA USUL VE ŞARTLARI

BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR

Resmi / Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Kurum ve Kuruluşların Personel Servis Araçları ile İlgili Hükümler
MADDE 5-

(1) İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tüm Resmi ve Özel Kurum ve kuruluşlar; personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere özel araç kiralama hizmet alımları için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu Yönerge hükümlerine göre İzmir Büyükşehir Belediyesinden “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” almış S plakalı araç olma şartını arayacaklardır.
(2) Resmi Kuruluşlar tarafından alınacak taşıma hizmetleri, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliği” Hükümleri ile bu Yönerge hükümlerine göre başvuru servis aracı sahibi tarafından yapılır. (Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliği gereği) İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından servis aracı sahibine belgeleri verilir.
(3) Tüm Resmi Kurum ve Kuruluşlar personel servisleri için kendi resmi araçlarını kullanmadıklarında, servis taşımacılığı hizmet sözleşmesi ile taşıma yaptıracakları araçlar için her yıl Belediyeye müracaat ederek “Servis İzin Belgesi” ve “Bandrol” almak zorundadırlar.
(4) Personel, umum ve okul servis araçları İzmir İli genelinde plaka tahdidi kapsamına alındığından bu araçların İzmir il sınırları içinde merkez veya ilçe mülki sınırı gözetmeksizin servis taşımacılığı yapmalarına izin verilir.

Okul Servis Taşımacılığı ile İlgili Hükümler
MADDE 6-

(1) Okul servis taşımacılığı yapan “S” Plakalı araçların;
(a) Bu Yönerge hükümleri ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yapılan öğrenci taşımacılığında, “İzmir İli Okulları Öğrenci Taşımacılığı Yönetmeliği” ve “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” uygulanır.
(b) Taşımalı Eğitim için “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” ve bu Yönerge hükümleri uygulanır.
(c) Özel ve/veya tüzel kişiliklere ait öğrenci yurtlarına ve Dershanelere yapılan servis taşımacılığı, okul servis taşımacılığı olarak değerlendirilecektir.

Ücretsiz Müşteri Servis Araçları ile İlgili Hükümler
MADDE 7-
(Değişiklik: 15.05.2013 tarih, 2013/209 No.lu UKOME Genl Kurul Kararı)
“(1) Büyük market ve benzeri alışveriş merkezlerine / çarşılara, etüt merkezlerine, özel hastaneler ve sağlık kuruluşlarına, rehabilitasyon merkezlerine, spor kulüpleri veya spor derneklerine, kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların bakım ve konuk evlerine ve bunun gibi yerleri işleten kişi veya kuruluşların kendi müşterilerini veya üyelerini taşımak amacıyla yapılan yolcu taşımacılığı;
a-) İzmir iline tahditli “S” Plakalı araçlar ile, ( Ruhsat başvuruları “Madde 5” kapsamında değerlendirilecek olup, 12.12.2012 tarih, 2012/464 No.lu UKOME Genel Kurul Kararı gereğince Servis İzin Belgesi düzenlenmesine gerek yoktur.)
b-) Bu işletmelerin bu Yönerge konusu işlerde faaliyet gösteren öz mal araçları ile, (Ek:11’de bulunan dilekçeye esas olan evrakları tamamlayıp İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nden “Özmal Şehiriçi Ücretsiz Müşteri Taşımacılığı Güzergah İzin Belgesi” alması zorunludur.)
c-) Büyük market ve benzeri alışveriş merkezlerine / çarşılara; “S” Plakalı veya öz mal olmayan İzmir iline kayıtlı ticari araçlar ile ( Ek:12’de bulunan dilekçeye esas olan evrakları tamamlayıp İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğünden “Şehiriçi Ücretsiz Müşteri Taşımacılığı Güzergâh İzin Belgesi” alması zorunludur. Bu taşıma işinde kullanılacak araçlarda renk şartı aranmaz, ancak 10 cm. kalınlığında, RAL 9005 rengi kuşak olacaktır.) yapılır.
(2)Güzergâhları, durak yerleri ve zaman tarifeleri UKOME’ce belirlenir.”

100 Km. ye Kadar Uzaklıktaki İller / İlçeler ile İBŞB Arasında Çalışan Servis Aracı
MADDE 8-

İzmir Şehir Merkezi ile 100 Km ye kadar olan komşu iller / İlçeler arasında komşu ilin plakası ile yapılmak istenen servis taşımacılığında kullanılacak araçların, İBŞB sınırları içinde taşımacılık yapabilmeleri için;
a) İBŞB sınırları içinde güzergâhları, durak yerleri ve zaman tarifeleri UKOME’ ce belirlenir.
b) İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nden “Araç Uygunluk Belgesi” ve “Servis İzin Belgesi” alınır.
Bu belgeleri almayan araçların İBŞB sınırları içinde servis taşımacılığı yapmalarına izin verilmez.
c) Bu araçların İBŞB sınırları içinde, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” (araç tescil belgesinde “okul taşıtı” olarak işlenmiş olacaktır),
“Kamu Kurum Ve Kuruluşları Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliği” ve bu Yönergenin ilgili maddelerine uygun şekilde çalışmaları gerekmektedir. “D” türü Yetki Belgesi ve İzmir Valiliği’nden alınmış “Güzergah İzin Belgesi” (Ticari amaçla otobüslerle şehirler-arası yolcu taşımacılığı yapan tüzel kişilere verilen belge türü) ile çalışan araçlarla yapılan iş şehirlerarası yolcu taşımacılığı olarak değerlendirileceğinden servis aracı olarak çalışmalarına izin verilmez.
d) Tahditli plaka uygulaması olmayan İzmir’le komşu ile ait plakayla komşu ile gitmeden yapılacak servis taşımacılığını önlemek amacıyla taşımacılığın yolcu alarak başlama veya bitiş noktasının komşu ile ait mülki sınırlar içinde olması gerekmektedir.
e) Bu madde kapsamına giren araçların personel ve okul taşımacılığı için:
1- Dilekçe ve güzergâh planı
2- Araç sahibinin en az 5 yıl o komşu ilde oturduğunu belgeleyen ikametgâh belgesi,
3-(Değişiklik 09.05.2012 tarih 2012/170 no.lu UKOME Gen.Kur.Kar) Komşu İlin Belediyesinden alınmış “Servis Aracı” olduğunu gösterir belgenin aslının ibraz edilmesi.
4- Aracın trafik ruhsat fotokopisi,
5-Taşımada kullanılacak taşıta ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sigorta Poliçe Örneği” ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Poliçe Örneği”,
6- Personeli taşınacak işyeri ile personel sözleşmesi,
7- Taşınacak personel veya öğrencilerin isim listesi,
8- Öğrenci velisinin araç işleteni ile yaptığı taşıma sözleşmesi,
9- Servis Taşımacılığı yapılacak aracın “D” ve “Y” türü Yetki Belgesinin ve İzmir Valiliği’nden alınmış “Güzergah İzin Belgesi”’nin olmadığını gösterir Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’nden alınmış yazının aslı getirilecektir.

İzmir Otogarı (İZOTAŞ) – İzmir, Adnan Menderes Havaalanı – İzmir Arasında Şehirlerarası Taşımacılığa Ait Servis Araçları
MADDE 9-

(Değişiklik: 15.05.2013 tarih, 2013/209 No.lu UKOME Genl Kurul Kararı)
“İzmir Otogarı’ndan (İZOTAŞ) şehirlerarası otobüs firmalarının şehirlerarası yolcuları için ücretsiz şehir içi servis taşımacılığı yapan araçları ile; (Ulaştırma Bakanlığı, Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2009 tarih, 2009/ K U G M – 23 sayılı Genelgesi kapsamında) Havaalanı ile yerleşim yerleri arasında İBŞB sınırları içinde otobüs ile düzenli ya da arızi yolcu taşımacılığı;
a-) İzmir iline tahditli “S” Plakalı araçlar ile ( Ruhsat başvuruları “Madde 5” kapsamında değerlendirilecek olup, 12.12.2012 tarih, 2012/464 No.lu UKOME Genel Kurul Kararı gereğince Servis İzin Belgesi düzenlenmesine gerek yoktur.)
b-) Bu işletmelerin bu Yönerge konusu işlerde faaliyet gösteren öz mal araçları ile (Ek:11’de bulunan dilekçeye esas olan evrakları tamamlayıp İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğünden “Özmal Şehiriçi Ücretsiz Müşteri Taşımacılığı Güzergah İzin Belgesi” alması zorunludur.)
c-) “S” Plakalı veya özmal olmayan İzmir iline kayıtlı ticari araçlar ile (Ek:12’de bulunan dilekçeye esas olan evrakları tamamlayıp İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğünden “Şehiriçi Ücretsiz Müşteri Taşımacılığı Güzergah İzin Belgesi” alması zorunludur.) yapılır.
Her iki taşımacılıkta da İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nden “Servis İzin Belgesi” alınması zorunludur. Bu taşıma işinde kullanılacak araçlarda renk şartı aranmaz ancak 10 cm. kalınlığında Ral 9005 rengi kuşak olacaktır. )(İzmir iline tahditli “S” Plakalı araçlar hariç.)
(2) Güzergâhları, durak yerleri ve zaman tarifeleri UKOME’ce belirlenir.”

Servis Araçlarına İzin Verilmesi ile İlgili İşlemler
MADDE 10-

a) İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, “Araç Uygunluk Belgesi”, “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” “Servis İzin Belgesi” ve “Bandrol”, İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından bu Yönerge hükümlerine ve UKOME Kararlarına uygun olarak verilir.
b) İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösterecek servis araçlarına izin belgesi düzenlenmesi sırasında, 5216 sayılı Kanun öncesi alınan İl Trafik Komisyonu Kararları ve İzmir Valiliği İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ile bu Müdürlüğe bağlı Tescil Bürolarının tescil kayıtları göz önünde bulundurulur.
c) İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışacak “S” Plakalı servis araçlarının “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)”, “Servis İzin Belgesi” ve ayrıca “Bandrol” almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan servis taşımacılığında araç çalıştırmak yasaktır.

İKİNCİ KISIM

SERVİS ARACI ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (RUHSAT) ve diğer izinlerle ilgili hükümler

MADDE 11-
(1) (Değişiklik 12.12.2012 tarih 2012/465 No.lu UKOME Gen.Kur.Kar) “Servis Araçları bağlı bulunduğu Meslek odaları aracılığı ile başvurularını yapacaktır.( İzmir Ticaret Odasına Bağlı kişiler ve şirketler hariç)”
1-Matbu Dilekçe (Güzergâh şeması, ikametgâh adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası, kaç kişilik olduğu belirtilmelidir.)
2-Araca ait trafik tescil belgesi (ruhsat),
3-Adrese dayalı nüfus belgesi, (Gerçek kişilerde İzmir İli hudutları içinde ikamet edildiğini gösterecek)
4-Tüzel kişilerde faaliyet merkezinin İzmir İli hudutları içinde olduğunu gösterecek sicil belgesi örneği,
5-Başvuru sahibinin taşımacılık faaliyeti yaptığına dair İzmir Vergi Dairelerinden mükellefiyet kaydı,
6-Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi,
7-Araçları kullanmaya uygun sürücü belgesi,
8-Esnaf Sicil kayıt Belgesi (Güncel), Bağlı olduğu odadan (meslek odası / ticaret odası) kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.
(2) Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) ve Servis İzin Belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler belgelerini İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce ilan edilecek son gün mesai saati sonuna kadar teslim etmek zorundadır.
(3) Başvuru belgelerinin, İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce, Yönerge koşullarına uygunluk şartları incelenir. Başvurusu kabul edilen araçlar Teknik Komisyona havale edilir ve “Araç Uygunluk Belgesi” alması istenir. “Araç Uygunluk Belgesi” de alan araç sahiplerine, Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” düzenlenir. “Düzenlenen “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) 3 (üç) yıl geçerli olup, her yıl (Ağustos ayının ilk haftası, Ekim ayının son haftası arası) vize yapılması zorunludur. Araç veya araç sahip değişikliği durumlarında, düzenlenmiş olan “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsatı)” geçersiz olup, bu yönerge koşullarına göre yenilenmesi gerekir.”(Değişiklik 13.02.2013 tarih 2013/52 no.lu UKOME Gen.Kur.Kar)“
(4) “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” alınmasını takiben UKOME Kararları kapsamında “Servis İzin Belgesi” düzenlenir ve / veya Bandrol verilir.

Servis Araçlarının Taşımaya Uygunluğu
MADDE 12-

(1) İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde taşıma yapacak herhangi bir servis aracının teknik yönden taşımaya uygunluğu İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce saptanır. İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen servis aracına bir yıl geçerli olmak üzere “Arac Uygunluk Belgesi” verilir. “Araç Uygunluk Belgesi” her araç için ayrı ayrı hazırlanır ve 1 yıl geçerlilik süresi olup, devir ve model değişiklikleri nedeniyle “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” yenilemelerinde tekrar teknik inceleme yaptırılması zorunludur.

(2)S plakalı servis araçlarının araç uygunluk incelemeleri ve çalışma izin belgesi (ruhsat) alma işlemleri, her yıl Ağustos ayının ilk haftasında başlayıp Ekim ayının sonunda sona erer. Okul servis araçları için servis izin belgesi (güzergah izin belgesi) başvurularının her yılın Ekim ayı sonuna kadar yapılmış olması zorunludur.

Servis Araçları ile Öz Mal Araçların Sahip Olması Gerekli Nitelikler
MADDE 13-

(1) Personel Servis Araçları (ücretsiz müşteri taşımacılığı ve kendi personelini taşıyan firma özmal araçları dahil) “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Hizmet Yönetmeliği”nde belirtilen yaş şartını, Okul Servis Araçları ise “Okul Servis Aracı Hizmet Yönetmeliği”nde belirlenen yaş şartını taşıyacaklardır.

(2) Servis araçları aşağıdaki niteliklere sahip olacaklar ve “Araç Uygunluk Belgeleri” için başvuruları bu nitelikler açısından değerlendirilecektir. Ayrıca Okul Servis araçlarında, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nde belirtilen şartlar aranacaktır.

a)Kaportası düzgün olacaktır,
b) Servis aracının rengi RAL 9010, Okul Servis Aracı, Umum Servis Aracı olanların kuşak rengi RAL 1003, diğer servis araçlarının kuşak rengi RAL 5017 olacaktır. (Kamu kurum ve kuruluşlarının özmal araçlarla renk şartı aranmaz. ( Özel ve tüzel kişilerin kendi personelini özmal araçlar ile taşıma işinde özel ve tüzel kişilerin kendi personelini veya yolcusunu kendine ait öz mal araçlarla taşıma işinde renk şartı aranmaz ancak 10 cm. kalınlığında Ral 3020 rengi kuşak olacaktır.
c)Camlar şeffaf olacak, kırık ya da çatlak bulunmayacaktır. Renkli Cam ve Film uygulamalarında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2008/17 No.lu Genelge hükümleri uygulanır.(Değişiklik 13.02.2013 tarih, 2013/51 no.lu UKOME Genel.Kur.Kar)
d)Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır.
e)Aracın içi temiz, koltukları yırtık ve kirli olmayacak, peluş bulunmayacaktır.
f)Mevcut lastikleri ile aynı ebatta ve sökülebilir şekilde monteli yedek lastiği bulunacak ancak bu yedek lastik yolcuların oturmasını engellemeyecektir.
g)İç göstergeleri düzenli çalışır durumda olacaktır.
h)Araç içerisindeki ışıklandırma beyaz ve çalışır durumda olacaktır.
i)Yolcu kapıları hidrolik veya otomatik, sürücü kontrolünde düzenli açılır- kapanır durumda olacaktır.
j) Egzozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, çalışırken gürültü yapmayacaktır. (Tadilatlı egzoz kabul edilmez.)
k) Park lambaları, stop lambaları ile farları (uzun ve kısa huzmeleri) düzenli, çalışır ve ayarlanmış durumda olacaktır.
l) Farları şeffaf camlı olacaktır.
m) Frenleri tam, gıcırtısız ve dengeli tutabilir durumda olacaktır. (Gerektiğinde fren balataları tekerlek çıkartılarak kontrol edilir.)
n) Motorları düzenli çalışır durumda olacak ve egzozdan siyah duman çıkmayacaktır. Aracın egzozundan çıkan emisyon miktarı İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu Çevre Komisyonu’nun mevcut kararı veya gelecekteki kararlarının amir hükümlerine uygun olacaktır.
o) Lastiklerde dışarıdan gözüken bombe ya da çatlak bulunmayacak ve lastik diş derinliği o ebattaki lastik imalatı için izin verilen diş derinliğindenaz olmayacaktır
ö) Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı takozu, ilk yardım çantası bulunacaktır.
p) Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır.
r) “S” Plakalı araçların, ön ve yan camlarına 30×40 ebadında, 4 satırı geçmeyecek şekilde taşımacılığı ile ilgili bilgilerin yer aldığı levha konabilir.
s) Okul servis taşımacılığında aracın okulun öz malı olması halinde, aracın üzerine okul ismi görülebilecek bir şekilde yazılacaktır.
ş) Araç içerisindeki koltuk sayısı Trafik Tescil Belgesinde belirtilen koltuk sayısından fazla olamaz.
t) Aracın içinde ve/veya dışında, 28017 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari araçlarda reklam bulundurulması hakkındaki yönetmelik” ve “İBŞB ilan ve reklam yönetmeliği” kapsamında izin alınanlar dışında ilan, reklam, afiş vb. bulunmayacaktır.
(3) Servis araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan “Araç Uygunluk Belgesi” verilemez. Araç sahipleri ve araç sürücülerinden istenecek belgeler ile araçlarda aranacak Teknik özellikleri belirleyen “Araç Uygunluk Belgeleri” İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve EK-1 de yer alan listelerdeki gibi olacaktır.
(4) Servis Araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde aynen muhafaza etmek zorundadır.

İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nün Yapacağı Araç İncelemesinde İzlenecek Yöntem
MADDE 14-
(1)Servis araçlarına “Araç Uygunluk Belgesi”, İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemeden sonra verilir.
(2) “Servis Aracı Uygunluk Belgesi” alabilmek için aranan şartlar başvuru sahiplerine İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından verilen formda belirtilir. Başvuru sahibi aracını, belirtilen tarih ve saatte yine bildirilen yerde İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü yetkililerinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadır.
(3) İnceleme sonunda başvuruya konu araç, “Araç Uygunluk Belgesi” almaya yeterli bulunmamışsa, bu durum inceleme raporunda belirtilir. İnceleme raporunda belirtilen eksikliklerini en geç 6 hafta içinde tamamlayarak ikinci bir İnceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de “Araç Uygunluk Belgesi” almaya yeterli bulunmayan araçların o yıl servis aracıolarak çalışmasına izin verilmez.
(4) “Araç Uygunluk Belgesi” için yapılacak ikinci inceleme, ilk incelemedeki eksiklikler ile sınırlı değildir.
(5) İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nün yapacağı inceleme, sonuçları açısından kesin ve nihaidir.
(6) Servis araçları İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nün her talebinde görüntüye gelmek zorundadır.

Başvuru, “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)”, “Servis İzin Belgesi” ve “Bandrol” Alımı
MADDE 15-

(1 ) “Araç Uygunluk Belgesi” aldıktan sonra, “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” almak için gerekli belgeleri tamamlayanlara, İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi” (Ruhsat)” ve “Bandrol” düzenlenir.
(2) “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” alan servis araç sahipleri UKOME’ce belirlenen güzergâhlarda ve Yönerge koşullarında çalışabilmek için İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğünden “Servis İzin Belgesi” almak zorundadır.
(3) Gerçek ve tüzel kişiler, üzerine kayıtlı olan öz mal araçları ile kendi personelini taşımaları için “Servis İzin Belgesi” almak zorundadır. Bu belge her yıl yenilenir. “Servis İzin Belgesi”’nin ücretini yatırdığına dair makbuz ile birlikte başvurulur.
(4) “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)”, Trafik tescil ruhsatında kayıtlı olan araç sahiplerine verilir.
(5) Araç değişikliği ve araç sahip değişikliği durumlarında, alınmış olan “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsatı)”, “Servis İzin Belgesi” ve “Bandrol” geçersiz olup bu Yönerge koşullarında tekrar yenilenmesi gerekir.

“Servis İzin Belgesi” ve “Bandrol” ile İlgili Hususlar
MADDE 16:
(1) “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” ve “Servis İzin Belgesi” alan “S” Plakalı araçlar “Bandrol” almadan servis taşımacılığı yapamazlar.
(2) UKOME’ ce servis aracının giremeyeceği yasaklı bölge olarak belirlenen bölgelere servis taşımacılığı yapılması gereken durumlarda “Özel İzin Belgesi” verilir.
(3)“Özel İzin Belgesi” verilmesinde aranan şartlar:
a) Engelli öğrenci ve personel taşıyan araçlar (Bu araçlar, taşıdığı engelliye ait engelli belgesini ve muhtardan onaylı ikametgâh belgesini getirmek zorundadır.)
b) Okul veya işyerinin yasaklı bölgede olması halinde, bu yerlere taşımacılık yapan araçlara “Özel İzin Belgesi” verilir. Ancak okul veya işyerinin bu durumu belgelemesi zorunludur.
c) Orta Öğretim, Yüksek Öğretim, Engelli personel ve Engelli öğrenci taşımayan araçlar bu kapsamda değerlendirilmez.
d) Yasaklı bölgelerde bulunan tarihi yerler, ören yerleri, müzelere ve eğitim amaçlı yapılan taşımacılıklar bu kapsam dışındadır.
(4)Servis Araçlarına ait “Servis İzin Belgeleri” nin işletme hakları devredilemez, bir başkasına kiralanamaz. Araç ile birlikte satışı söz konusu olduğu takdirde bu Yönerge hükümlerinin yerine getirilmesi şarttır.
(5)Kişi veya şirketlerin üzerine kayıtlı olup kendi personelini taşımaları için Özel plakalı öz mal araçlara Belediye tarafından verilen “Servis İzin Belgeleri” araç satıldığı takdirde iptal olur, izin belgeleri geri alınır. Aracı alan kişi için bu belgeler herhangi bir kazanılmış hak oluşturmaz.

Veraset Yolu ile Yapılan İntikallerde Yapılacak İşlemler
MADDE 17-
a) “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi ( Ruhsatı)” bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin vefat tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurusu üzerine İzmir Valiliği Trafik Tescil Müdürlüğü’nden düzenlenmiş Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mirasçılardan birinin üzerine diğer mirasçıların noter kanalıyla verdikleri onay belgesi ile mirasçılardan biri adına “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsatı)” düzenlenebilir. Yetki verilen mirasçının Yönergede istenen belgeleri 30 (otuz) gün içinde tamamlaması şarttır. Mirasçıların bir başka şoför kullanarak servis taşımacılığına devam etmesi halinde, araçlarını kullanacak kişinin sürücü belgesinin bu Yönerge koşullarında hazırlanan belgeleri ile birlikte (tahsis belgesi hariç) İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’ne teslim etmesi şarttır. Mirasçılar her şoför değişikliğinde bu belgeleri dosyasına konulması için Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’ne bildirim yapacaklardır.
b Mirasçılar kendi adına veya mirasçılardan biri adına Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)”’nin kendileri adına düzenlenmesini istemeyip aracı bir başka şahısa satmak istediklerinde, yönerge hükümlerine uygun olmak şartıyla satış işlemini yaparlar.
c) Mirasçıların biri adına “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” düzenlenecekse devir ücreti alınmaz. Bir başka şahsa aracı satmak istedikleri takdirdedevir ücreti alınır.
d) Varisler arasında anlaşmazlık halinde, İBŞB Hukuk Müşavirliği’nin görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

Cebri İcra Yolu ile Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar
MADDE 18-

(1) “Servis Aracı Çalışma İzin Belgeli (Ruhsatlı)” servis araçlarının cebri icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin ”Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” alabilmesi için Yönergede belirtilen belgeleri tamamlamaları gerekir. Belediyeye Devir ücretinin ödenmesi ve Yönerge hükümlerine durumunun uyması halinde yeni sahibine “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” verilir.
(2) Bu durum hakkında Yönergenin kabulünden itibaren 30 gün içinde ilgili icra dairelerine bilgi verilir ve icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında bu durumun belirtilmesi istenir.

Servis Aracı Sahiplerine ve İşletici Şirketlere Yapılacak Bildirimler
MADDE 19-

(1)Servis aracı sahiplerine ve şirketlere bildirimler, işleticilerin yaptıkları ilk başvurularındaki ikametgâh ilmühaberinde veya sicil belgelerinde yer alan adrese yapılır.
(2)İşleticilere bildirimler kendilerine şahsen yapılabileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş kabul edilir. Adres değişikliğinden dolayı bildirim yapılamadığı takdirde sorumluluk adres değişiklik bildirimini yapmayan işleticinindir.
(3) Ancak, Belediyenin gerekli bildirimi, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve ilgili meslek odalarına yapması yeterlidir.

Servis Araçlarında Çalışacak Personele İlişkin Koşullar
MADDE 20-

(1) “Servis Aracı Çalışma İzin Belgeli (Ruhsatlı)” servis aracı sahipleri kendileri haricinde araçlarında şoför çalıştırabilirler. Bunun için;
a) “Servis Aracı Çalışma İzin Belgeli (Ruhsatlı)” araçlarda şoför olarak çalışacak kişiler (kendisi çalıştığı takdirde araç sahipleri de dâhil) örneği Belediyece hazırlanarak ilgili odası tarafından bastırılacak “Şoför Tanıtım Kartı”nı almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı / bulundurmak zorundadır. Bu belge İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce onaylanır.

“Şoför Tanıtım Kartı”’nın alınabilmesi için:
(1) “Psikoteknik Rapor ile uyuşturucu / keyif verici madde (kimyasal/organik) kullanmadığını belirtir rapor”
2-Sabıka kaydı,
3-25.02.2004 tarihli Karayolları Taşıma Yönetmeliği Md.12(c) fıkrasının son paragrafında tarif edilen mesleki yeterlilik belgesi,
4-Servis aracı sahibinin aracında çalıştıracağı şoförü ilgili odaya bildirdiğine dair belge,
5-Tüm servis aracı kullanan şoförlerin “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliği” ve “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nde belirtilen nitelikte sürücü belgesinin İbraz edilmesi gereklidir.
b) İlgili oda; şoförün ehliyet fotokopisini, adrese dayalı nüfus belgesini, eğitim seminerine katıldığına dair katılım belgesini ve 2 adet fotoğraf alarak “Şoför Tanıtım Kartını” düzenler ve İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’ne onaylatır.
c)Servis araçları, “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” alırken bu kimlik belgesini de almak zorundadır.
d) Servis Araçlarında çalışacak personelin kılık ve kıyafeti, saç, sakal traşı ve genel görünümü meslek adabına uygun olacaktır.
e) “Servis İzin Belgesi (Ruhsat)” alırken / yenilerken şoför çalıştırıyor ise şoförün işe giriş belgesi, sigorta kartı, son aya ait maaş bordrosunu ibraz etmek zorundadırlar.
f) Personel ancak tek bir servis aracında çalışabilir.
g)Belediye, servis aracının çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç 7 gün içinde söz konusu personelin değiştirilmesi zorunludur.

(2) İşletici, personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da Meslek Odası aracılığıyla İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğüne beyan etmek zorundadır.

(3) Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalışan işletenler için de aynen geçerlidir.

MADDE 21-
a) Devir ile birlikte araç değişikliği de yapılabilir. Bütün işlemler tamamlandıktan sonra “Araç Uygunluk Belgesi” verilir. Hususiye çıkartılan, satılan veya trafikten çekilen eski aracın motorlu araç tescil belgesi İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’ne teslim edilir.
b) “S” Plakalı araçların koltuk kapasitesine bakılmaksızın cins, marka, model değiştirmelerinde ilgili Yönetmelikler ve bu Yönerge gereğince işlem yapılır
c) “S” Plakası boşa çıkan ve kendilerine İzmir Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nce “Sahiplik Belgesi” düzenlenen Plaka sahiplerinin en çok 8 ay içerisinde işlem yaptırmaları, yaptırmamaları durumunda söz konusu “S” Plaka haklarının iptal edilmesi,
d) “S” Plakalarının ilgili kanun, yönetmelikler ve bu Yönerge şartlarına uygun araçlara takılması için yapılan müracaatlar ve tescil işlemlerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 20-e maddesi hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

UYGULAMA İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

Ücretler
MADDE 22-

1) 13.01.2010 tarih ve 2010/06 numaralı UKOME Genel Kurul Kararı doğrultusunda; S plakalı servis araçlarından alınmakta olan “çalışma izin belgesi” (ruhsat) harç bedellerinin, 2009 yılı sonuna kadar olan tüm borçlarının ödenmelerinin sağlanması ve 2010 yılı başından itibaren her yıl vize işlemlerinin yapılması koşulları ile bir daha ödenmemesine karar verilmiştir.
2) Servis İzin Belgesi, Bandrol alan “S” Plakalı servis araç sahipleri, Gelir tarifesinde belirtilen ücreti ödemek zorundadır. Servis izin belgesinin süresinin bitmesiyle izin belgesinin değiştirilmesinde bu ücret tahsil edilir. “S” Plakalı araçların yaptıkları işle ilgili aldıkları “Servis İzin Belgesi” ve “Bandrol” için ödeme yaptıkları, Belediye Meclisince kabul edilen ücreti ibraz etmeleri halinde, iş ve güzergah değişikliklerinde, eski güzergahlarından kalan süre kadar ve eski güzergah belgesi asıllarını iade etmek koşuluyla o yıl için diğer işlerle ilgili alacakları “Servis İzin Belgesi” ve “Bandrol” alımlarında ayrıca ücret ödemezler. Ancak yeni güzergâhlarına ilişkin “Servis İzin Belgesi”ni yenilemek üzere İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’ ne başvuracaklardır. Bu durumda olan araç sahipleri:
a ) Matbu dilekçe, (Aracın izleyeceği güzergah belirtilecektir.)
b ) Firma ile yapılan sözleşmenin aslı
c ) Personel listesi
d ) Önceki Güzergah İzin Belgesinin aslı
ile İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’ ne başvuracaklardır.
3) “S” Plakası olmayan öz mal araç sahipleri ve 100 km. ye kadar uzaklıktaki iller ile İBŞB arasında çalışan servis araç sahipleri, “Servis İzin Belgesi” için Gelir tarifesinde belirtilen ücreti ödemek zorundadır.
4) Belediye Alacaklarının Tahsili İle İlgili Yapılacak İşlemler:
Belediye alacaklarının tahsiline ilişkin işlemler İBŞB Gelir Müdürlüğü’nün belirlediği koşullar çerçevesinde İBŞB Gelir Müdürlüğü’nce yürütülür. Aracın durumu ile ilgili olarak Gelir Müdürlüğü İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’ ne bilgi verir.

“Servis Aracı Çalışma İzin Belgeli (Ruhsatlı)” Araçların Dosyalarının Düzenlenmesi, Takip ve Denetimi
MADDE 23-
Yönerge gereği çalışmalarına izin verilecek servis araçları hakkında Tahakkuk ve Tahsilât İşlemlerinin takibi İBŞB Bütçe ve Kesin Hesap Daire Başkanlığı Gelir Müdürlüğü ve İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce yürütülecektir. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerin takip ve tespiti ile tembihname hükümlerinin takibi İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğünce yürütülür.

Ceza Tutanağı Düzenlemeye Yetkili Kurullar
MADDE 24-
Cezai işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik uygulamalar; Belediye Başkanlığı’nca yetkili kılınacak birimlerce yürütülecektir.

Yasaklar
MADDE 25-
1) ”S” Plakası olmadan servis taşımacılığı yapılamaz.
2) a) Bu Yönerge kapsamına giren Servis araçları Belediyeden “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi(Ruhsatı)”, “Servis İzin Belgesi” ve “Bandrol” almadan çalışma yapamazlar.
b)Belgelerinde belirlenen güzergâhları dışında taşımacılık yapamazlar.
3) Ruhsatta belirtilen sayıdan fazla yolcu taşınması yasaktır.
4) Aracın içinde ve/veya dışında, 25829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari araçlarda reklam bulundurulması hakkındaki yönetmelik” ve “İBŞB ilan ve reklam yönetmeliği” kapsamında izin alınanlar dışında ilan, reklam, afiş vb. bulunmayacaktır.
5) Trafik akışını engelleyici şekilde servis araçlarının sevk ve idaresi yasaktır.
6) Şoför dâhil sigara içilmesi yasaktır ve 4207 sayılı kanun gereği araç içerisinde “Sigara İçilmez” ibareli levha asılması zorunludur.
7) Servis aracı şoförlerinin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Yolcularını son duraklarına kadar götürmek zorundadır.
8) “Servis İzin Belgesi”, “Bandrol” ücreti ve Devir ücretlerinin zamanında ödenmesi zorunludur.
9) Servis araçları yolcu taşıma fiyat ve zaman tarifeleri, 5362 ve 5216 sayılı yasalara göre UKOME Genel Kurulunca onaylanmasını takiben uygulanır. Servis araçlarında UKOME’ ce belirlenen ücret ve zaman tarifesine uymamak ve bu tarifeyi bulundurmamak durumunda cezai işlem uygulanır.
10) Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğinin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur.
11) Bu Yönerge kapsamındaki araçlar biletli (ücret karşılığı) yolcu taşıyamazlar.
12) Model değişikliği yapan “Servis Aracı Çalışma İzin Belgeli” araç sahipleri aracın Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Belediyeye bildirim yapmak zorundadır.
13)Servis araçları, Belediye Otobüsleri duraklarında indirme-bindirme yapamazlar.
14) Servis araçlarında çalışacak personelin kılık ve kıyafeti, saç, sakal traşı ve genel görünümü meslek adabına uygun olacaktır.
15)“Şoför Tanıtım Kartı” İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce onaylanmamış şoför çalıştırılamaz. Araç sahibi ve şoföre ayrı ayrı cezai işlem uygulanır.
16) Servis araçları istasyonlar dışında araçlarını yıkayamazlar.
17) Okul Servis taşımacılığında ilköğretimde ve engelli öğrenci taşımacılığı yapan araçlarda “Servis İzin Belgesinde” belirtilen yardımcı personelin bulundurulması zorunludur ve “Servis İzin Belgesinde” belirtilen yardımcı personelin dışında personel çalıştırılamaz.
a) Okul Servis taşımacılığında “İzmir İli Okulları Öğrenci Taşıma Yönergesi”nde belirlenen öğrenci velisi ile yapılan sözleşme örneği haricinde sözleşme kullanılamaz.
b) Sözleşmeler, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” ve “İzmir İli Okulları Öğrenci Taşıma Yönergesi”nde belirlenen şekli ile yapılır.
18) Öz mal araçları ile kendi personeli haricinde ücret karşılığı servis taşımacılığı yapan araçların tespiti halinde ceza uygulanır.
19) Servislerde bulunması gereken belgelerin, kontrollerde Denetim elemanlarına sorun çıkartmadan ibraz edilmesi zorunludur.
20) Araçlarda havalı korna bulundurulması yasaktır.
21)Egzoz gürültüsünün en aza indirilmesi için orijinal susturucu takılması zorunludur.
22) Yolcuların mal ve can güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak, hız ve tehlikeli şerit değiştirme yapmak yasaktır.
23) Servis araçları klimalı olacaktır.
24) Araç içerisindeki koltuk sayısı Trafik Tescil Belgesinde belirtilen koltuk sayısından fazla olamaz.
25) “Servis Araçları ile Öz Mal Araçların Sahip Olması Gerekli Nitelikler” in belirlendiği Madde 13’ te yer alan şartlara uygun olmayan araçların tespiti halinde cezai işlem uygulanır.
26) Görevli Denetim elemanlarının ikazlarına uyulmaması halinde; cezai işlem uygulanır.
27) Tüm servis araçları, “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)”nde belirtilen amaç dışında çalıştırılamaz.
28) Tüm servis araçları, İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nün talebi halinde görüntüye gelmek zorundadırlar.
29) Servis araçları bu Yönergenin 13. Maddesi 2(b) bendinde yer alan renk şartına uymak zorundadırlar.
30) Diğer fiiller için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.
31) Trafik Tescil Belgesi’nde yazılı olan motor ve/veya şase numaralarının araç üzerindeki motor ve/veya şase numaraları ile aynı olması şarttır.

Sürücülerin Eğitim Semineri

MADDE 26-
(1) “Servis Aracı Çalışma İzin Belgeli (Ruhsatlı)” araçlarda çalışan araç sahibi ve sürücüleri, yılda en az 1 kez 2 saatten az olmamak kaydıyla Belediye ve ilgili Oda tarafından, konusunda uzman kişiler nezaretinde düzenlenecek eğitim seminerine katılmak zorundadır.
Kursa katılacak ve toplu taşım araçlarında sürücülük yapacak olanların, 222 sayılı Milli Eğitim Yasasına bağlı olarak Temel Eğitim Diplomasına sahip olmaları şarttır. Araç sürücülerinde, ilkokul diploması ile çalışanlar müktesep hak sahibidirler.

(2) Belediye denetimli İESOB ve İlgili Oda tarafından yapılacak seminer sonunda, seminere katılan araç sahibi ve sürücülerine seminerde başarılı olanlarına “Seminere Katılım Belgesi” verilecektir. Sınav İmtihan Komisyonu; İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü, İESOB, ilgili odası ve İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkili elemanlarından oluşur. “Şoför Tanıtım Kartı” düzenlenirken bu belgenin de ibraz edilmesi zorunludur. Söz konusu belgeye sahip olmayan sürücüler kesinlikle servis aracı kullanamaz.

Müracaat Süreleri
MADDE 27-
S plakalı servis araçlarına “İBŞB çalışma izin belgesi” (ruhsat) almak veya yıllık vize işlemleri için, her yılın Ağustos ayının ilk haftasından başlayıp, Ekim ayının sonuna kadar gerekli başvuruların yapılması zorunludur.

“S” Plaka Sayısının Artırılması
MADDE 28-
İBŞB sınırları içinde, 10. 09. 1999 tarih, 1999/153 sayılı İl Trafik Komisyonu kararıyla belirlenen “S” Plakalı araç sayının arttırılması ihtiyacının “Ulaşım Ana Planı” ve UKOME’ ce belirlenmesi halinde, Ticari Plaka Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esasları belirleyen 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, ihale yolu ile plaka tahsisi yapılır.

Tahsis Belgesi ile ilgili esaslar

MADDE 29-
Tahsis Belgesi müracaatları, 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3. maddesi kapsamında değerlendirilecektir. Bu karar kapsamında durumu uygun olan müracaat sahiplerine İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından tahsis belgesi düzenlenecektir.
Tahsis Belgesi için müracaat edecekler aşağıdaki belgeleri getirecektir;
1-) İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe,
2-) Adrese dayalı nüfus belgesi (onaylı)
3-) Sürücü belgesi fotokopisi,
4-) Oda üyelik belgesi,
5-) Sicil tasdiknamesi,
6-) Trafik Tescil’den, adına kayıtlı ticari araç olmadığına dair resmi yazı

Hüküm Bulunmayan Hallerde Yapılacak Düzenlemeler
MADDE 30-
Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili yasalar çerçevesinde gerekli düzenlemeyi yapmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi yetkilidir.

Geçici Hükümler
MADDE 31-
Geçici Madde-1
(1) Bu Yönerge UKOME’ ce onaylanıp yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ilgili meslek odası ve İESOB kanalıyla İzmir İl sınırları içinde İl Trafik Komisyonu Kararları ile tahdit kapsamına alınarak sayıları belirlenmiş mevcut “S” Plakalı araç sahiplerine duyuru yapılarak, Yönerge hükümleri doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirerek çalışmaları sağlanacaktır.

(2) İBŞB sınırları içinde, İl Trafik Komisyonunu kararlarıyla sayıları tespit edilerek çalışma şekil ve şartları belirtilen ve İl Trafik Tescil Müdürlüğü’ne “S” Plakalı olarak tescil edilmiş araçların, bu Yönerge hükümlerine uygun “Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)”, “Araç Uygunluk Belgesi”, “Servis İzin Belgesi” ve “Bandrol” izinlerini almak üzere yönergede her yıl için belirlenen takvime uygun olarak Belediyeye başvurmaları zorunludur. Başvurmamaları halinde o yıl için servis taşımacılığı yapmalarına izin verilmeyecektir.

Geçici Madde-2
İBŞB sınırları içinde servis araçlarının çalışacakları güzergâhlar, bu Yönerge kapsamında yeni İBŞB sınırları itibariyle UKOME‘ce belirlenecektir. Bu belirleme yapılıncaya kadar yasaklı güzergâhlara ilişkin daha önce alınmış İl Trafik Komisyonu ve UKOME kararları geçerli olacaktır.

Geçici Madde-3
İzmir ‘de “S” Plaka tahdidi merkez veya ilçe gözetmeksizin il genelinde yapılmıştır. Bu nedenle, İl Trafik Komisyonunun aldığı, 01.10.1999 tarih, 1999/168 sayılı kararında uygulandığı biçimiyle;
İzmir Büyükşehir Belediyesinin eski 3030 sayılı yasa ile belirlenen sınırları dışında kalan ilçelerde,
– İlgili Belediye Başkanlığı’nın UKOME’ ye başvurarak ihtiyacı belirtmesi,
– O İlçede, “S” Plakalı okul servis araçlarının bulunmadığı ya da ihtiyaca cevap vermediğinin ve ihtiyaç duyulacak araç sayısının ne olması gerektiğinin UKOME’ ce belirlenerek uygun görülmesi durumunda,
– Sadece o ilçe sınırları dahilinde,
-UKOME kararını takiben İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nden “Araç Uygunluk Belgesi”, “Servis İzin Belgesi” almaları koşullarıyla, “S” Plakası olmayan ancak Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne uygun ticari araçların, taşımalı eğitim için yapılmakta olan taşımacılığın aksamaması için gerekli olması durumunda UKOME Kararı ile öğrenci taşımacılığında çalışabilecekleri konusunda izin verilir. Ancak, bu ilçelerde taşımalı eğitim için UKOME tarafından izin verilen öğretim yılı tamamlandıktan sonra; bu Yönerge koşullarında “S” Plakalı araçlarla taşımacılık yapılacaktır.

Yürürlük
MADDE 32-
(1) 5216 sayılı Büyük Şehir Belediyesi Kanunu ve Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği ile verilen yetkilere dayanarak hazırlanan bu Yönerge UKOME Genel Kurulunda kabul edildikten sonra, İBŞB Başkanlık Makamı’nın Onay’ı ile yürürlüğe girer.
(2) Yönergenin tamamında belirlenen sürelerin değişmesinin zorunlu olduğu hallerde yeni süre İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce belirlenecektir.

Yürütme
MADDE 33-
Bu Yönerge; Büyükşehir Belediye Başkanı adına İBŞB Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce yürütülür.

 

 

EK:1
SERVİS ARACI ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (RUHSAT) ALACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

(ARAÇ SAHİBİ İÇİN )

Tarih : …. / … / 20..
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TRAFİK VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İ Z M İ R

……………… plaka, ………. Model, ……………. Motor,……………. Şase numaralı Servis Aracı Sahibiyim.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği çıkarılan …………… tarih ve
2011 / …… No.lu Servis Araçları Yönergesi hükümlerine göre Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) almak istiyorum. İstenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmaktadır. Gerekli işlemlerin yapılmasını müsaadelerinize arz ederim.

ADI SOYADI TC NUMARASI :
İMZA
TELEFON :
İKAMETGAH ADRESİ :

EK :
1- Aracın Trafik Tescil Belgesi Fotokopisi
2- Aracın Trafik Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Fotokopisi.
3- Adrese dayalı nüfus belgesi (Gerçek kişilerde İzmir il hudutları içinde ikamet edildiğini gösterecek belge,Tüzel kişilerde faaliyet merkezinin İzmir İl hudutları içerisinde olduğunu gösterecek belge.)
4- Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Kayıt Belgesi (Güncel ve bağlı bulunduğu Meslek Odası veya Ticaret Odası)
5- Bağlı olduğu Vergi Dairesinden vergi mükellefiyet kaydı. (Servis Taşımacılık faaliyeti yaptığına dair.)
6- Sürücü Belgesi (Araçları kullanmaya uygun)
7- Araç Uygunluk Belgesi
8- 2 Adet vesikalık fotoğraf. (En fazla 6 ay önce çekilmiş, renkli, orijinal).
NOT:
1- İstenilen tüm belgeler Oda Başkanlığınca “ Aslının Aynıdır ” olarak onaylanacaktır. Ya da evrak teslimi sırasında asıl belgeler ibraz edilecektir.
2- Hazırlanan evraklar beyaz plastik dosya içerisinde yukarıdaki sıraya uygun olarak düzenli bir şekilde hazırlanacaktır.
3- Hazırlanan dosya Mürselpaşa Bulvarı No: 50 / A adresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Denetim Şube Amirliği’ne teslim edilecektir.
( İrtibat Tel: 293 11 81 – 293 11 82 )

EK:2
SERVİS ARACI ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (ŞOFÖR TANITIM KARTI) ALACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER
( SÜRÜCÜ İÇİN )

Tarih : … / …. / 200..
İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA
İ Z M İ R

Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki ticari Servis Araçlarında şoförlük yapmak istiyorum. Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Şoför Tanıtım Kartı) almak istiyorum. İstenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmakta olup, gereğini müsaadelerinize arz ederim.
ŞOFÖRÜN
ADI SOYADI :
İMZA
TELEFON:
ADRESİ :
EK: 1-Sürücü Belgesi (Kamu Personel Servis Taşımacılığında aracın niteliğine uygun sınıfta “3” yıl, Okul Servis Taşımacılığında “E” sınıfı, 3 yıl “B” sınıfı 5 yıl, Personel Servis Aracı kullanacaklar için Otobüs “5”yıl, Minibüs “5” yıl) fotokopisi.
2- İkametgâh Belgesi. (Muhtarlıklardan)
3- Eğitim Seminerine katıldığına dair belge.
4- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (En fazla 6 ay önce çekilmiş renkli orijinal)
5-Adli sicil kaydı (Savcılıktan)
6-Psikoteknik değerlendirme raporu (Sağlık Müdürlüğünden Onaylı) (Randevu belgesi. Randevudan sonra belge ibrazı zorunludur)
7-Keyif verici madde (Kimyasal/Organik) kullanıp kullanmadığına dair rapor. (Sağlık Müdürlüğünden Onaylı) (Randevu belgesi. Randevudan sonra belge ibrazı zorunludur)
8-Trafik cezalarının işlendiği belge.
9-Mesleki Saygınlık belgesi. (Onaylı)
10-Sosyal güvenlik durumunu gösterir belge.
11-Taşıt Şoförlerinin, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik Kazalarına karışmamış olması, Alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olması.
NOT:
1-İstenilen tüm belgeler Oda Başkanlığınca “Aslının Aynıdır” olarak onaylanacaktır.
2-Hazırlanan evraklar beyaz plastik dosya içerisinde yukarıdaki sıraya uygun olarak düzenli bir şekilde hazırlanacaktır.
3-Hazırlanan dosya Mürselpaşa Bulvarı No: 50 / A adresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Denetim Şube Amirliği’ne teslim edilecektir.
(İrtibat Tel: 293 11 81 – 293 11 82)

EK:3
“S” PLAKA PERSONEL TAŞIMACILIGINDA GÜZERGÂH İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TRAFİK VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………….. plakalı aracım ile personel taşımacılığı yapmaktayım. İstenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmuştur. Şehiriçi Servis Belgesi’nin tarafıma verilmesini arz ederim.

İKAMETGAH ADRESİ :
ADI SOYADI:
İMZA
TELEFON:

1-Araç sahibinin beyanı ile aracın izleyeceği güzergâhı ile kalkış ve varış saatlerini gösterir liste.
2-Aracı Kullanacak Şoförün ehliyet fotokopisi.
3-İşyeri / Fabrika ile taşıyıcı firma arasındaki matbu sözleşme. (aslı gelecek veya işyeri/fabrika yetkilisi tarafından aslı gibidir onaylı)
4-Taşıyıcı Firma ile araç sahibi arasındaki matbu sözleşme. (aslı gelecek)
5-Taşınacak personelin adını soyadını ve İkametgâh adresini belirtir fabrika ve İşyeri yetkilisi tarafından onaylı liste.
6-(DEĞİŞİKLİK 09.05.2012 tarih, 2012/170 no.lu UKOME Gen.Kur.)Aracın Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigorta Poliçesi’nin ibraz edilmesi.
NOT :
1-Aracın Ruhsat Vizesi, Mali Sorumluluk Sigortası, Ferdi Kaza Koltuk Sigortası süreleri dolanlar Güzergah İzin Belgelerini alırken güncel belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.
2-Hazırlanan evraklar beyaz plastik dosya içerisinde yukarıdaki sıraya uygun olarak düzenli bir şekilde hazırlanacaktır.
3-Hazırlanan dosya Mürselpaşa Bulvarı No: 50 / A adresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Denetim Şube Amirliği’ne teslim edilecektir.
(İrtibat Tel: 293 11 81 – 293 11 82

 

EK:4
100 KM.’YE KADAR UZAKLIKTAKİ İLLER VE İLÇELER
KAMU PERSONELİ SERVİS TAŞIMACILIĞINDA İSTENEN BELGELER

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRAFİK VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………….. plakalı aracım ile ………………. İlinden / ilçesinden ……………. İline / ilçesine Kamu Personeli Servis Taşımacılığı yapmaktayım. İstenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmuştur. Şehriçi Servis Belgesi’nin tarafıma verilmesini arz ederim.
İKAMETGAH ADRESİ :
ADI SOYADI :
İMZA
TELEFON:
EK : 1-Aracın Trafik Tescil Belgesi Fotokopisi. (aslı gelecek)
2-Aracın Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sigorta Poliçe Fotokopisi. (aslı gelecek)
3-Aracın Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigorta Poliçesi Fotokopisi (aslı gelecek)
4-Araç sahibinin en az 5 Yıl komşu ilde oturduğuna dair İkametgâh Belgesi.
5-Sicil Tasdiknamesi Örneği (Tüzel kişilerde faaliyetinin komşu ilde olduğunu gösteren belge)
6-Personel Servis Aracı Uygunluk Belgesi.
7-Araç sahibinin beyanı ile aracın izleyeceği güzergâhı ile kalkış ve varış saatlerini gösterir liste.
8-Aracı Kullanacak şoförün ehliyet fotokopisi (“E” ve “B” sınıfı en az 3 yıl)
9-Kamu Kuruluşu ile Firma Arasındaki Sözleşme (aslı gelecek veya kamu kuruluşu tarafından aslı gibidir onaylı olacak). Kamu Kuruluşunun talepte bulunduğu araç sayısı firmanın kendi üzerine kayıtlı araçlar ile sağlanamıyor ise, yüklenici firmanın ilgili kamu kuruluşu ile yaptığı ihale sözleşmesindeki iş ile ilgili olarak İBŞB’nden çalışma izin belgesi (ruhsat) almış S plakalı araç sahipleriyle yapacağı sözleşme aslı veya noter onaylı sureti.
10-Taşınacak Personelin Adını Soyadını ve İkametgâh Adresini belirtir kurum yetkilisi tarafından onaylı liste (Emniyet ve Askeriye Hariç).
11-Aracı Kullanacak şoförün adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığından) (T.C.K.’nun403,404,414,415,416/1-2-,418/1,429,430,431,432,435,436,572/2.maddelerinde belirtilen suçlardan hürriyetibağlayıcı hüküm giymemiş olmak) (aslı gelecek)
12-Aracı Kullanacak Şoförün Ehliyet sorgulaması (Emniyet Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğünden) (Taşıt şoförleri, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olması alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olması) (aslı gelecek)
13-“D” “Y” vb.Yetki Belgesinin olmadığını gösterir belge.(Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden)
NOT : 1-Hazırlanan evraklar beyaz plastik dosya içerisinde yukarıdaki sıraya uygun olarakdüzenli bir şekilde hazırlanacaktır.
2-Hazırlanan dosya Mürselpaşa Bulvarı No: 50 / A adresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Trf. Ve Den. Şb. Amirliği’ne teslim edilecektir.

EK:5
FİRMANIN ÜSTÜNE KAYITLI ARAÇLAR İLE KENDİ PERSONELİNİ TAŞIMASI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TRAFİK VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE;

…………….. plakalı aracımız ile firmamızda çalışan personelimizin taşımacılığını yapmaktayız. İstenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmuştur.
Şehiriçi Servis Belgesinin tarafımıza verilmesini arz ederim.
İKAMETGAH ADRESİ :
FİRMA YETKİLİSİ:
TELEFON :
1-Aracın Trafik Tescil Belgesi Fotokopisi. (aslı gelecek)
2-Aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçe Fotokopisi. (aslı gelecek)
3-Aracın Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigorta Poliçesi Fotokopisi.(aslı gelecek) (İlden İlçeye – İlçeden İlçeye)
4-Firma Servis Aracı Uygunluk Belgesi.
5-Aracı Kullanacak Şoförün Ehliyet Fotokopisi
6-Taşınacak Personelin Adını Soyadını ve İkametgâh adresini belirtir fabrika ve işyeri yetkilisi tarafından onaylı liste.
7-Araç sahibinin beyanı ile aracın izleyeceği güzergâhı ile kalkış ve varış saatlerini gösterir liste.
8-İşyeri Açma Ruhsatı Fotokopisi
9-Vergi Levhası fotokopisi
10-Firmanın İmza Sirküleri fotokopisi
11-Ticaret Sicil Belgesi fotokopisi
12-Oda Sicil Kaydı fotokopisi.
NOT:
1-Hazırlanan evraklar beyaz plastik dosya içerisinde yukarıdaki sıraya uygun olarak düzenli bir şekilde hazırlanacaktır.
2-Hazırlanan dosya Mürselpaşa Bulvarı No: 50 / A adresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Denetim Şube Amirliği’ne teslim edilecektir. İrtibat Tel: 293 11 81 – 293 11 82

EK:6
100 KM.’YE KADAR UZAKLIKTAKİ İLLER VE İLÇELER
FİRMANIN ÜSTÜNE KAYITLI ARAÇLAR İLE KENDİ PERSONELİ TAŞIMASI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TRAFİK VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………….. Plakalı aracımız ile firmamızda çalışan personelimizin taşımacılığını yapmaktayız. İstenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmuştur.
Şehiriçi Servis Belgesi’nin tarafımıza verilmesini arz ederim.

İKAMETGÂH ADRESİ:
FİRMA YETKİLİSİ :
TELEFON :
EK:
1-Aracın Trafik Tescil Belgesi Fotokopisi (aslı gelecek),
2-Aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçe Fotokopisi. (aslı gelecek),
3-Aracın Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigorta Poliçesi Fotokopisi. (İlden İlçeye – İlçeden İlçeye) (aslı gelecek)
4-Firma Servis Aracı Uygunluk Belgesi.
5-Aracı Kullanacak Şoförün Ehliyet Fotokopisi
6-Taşınacak Personelin adını soyadını ve İkametgâh adresini belirtir fabrika ve İşyeri yetkilisi tarafından onaylı liste.
7-Araç Sahibinin Beyanı ile aracın izleyeceği güzergâhı ile kalkış ve varış saatlerini gösterir liste.
8-İşyeri Açma Ruhsatı (Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işyerleri için organize yönetiminden belge)
9-Vergi Levhası fotokopisi.
10-Firmanın İmza Sirküleri fotokopisi.
11-Ticaret Sicil Belgesi fotokopisi.
12-Oda Sicil Kaydı fotokopisi.
NOT :
1-Hazırlanan evraklar beyaz plastik dosya içerisinde yukarıdaki sıraya uygun olarak düzenli bir şekilde hazırlanacaktır.
2-Hazırlanan dosya Mürselpaşa Bulvarı No: 50 / A adresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Denetim Şube Amirliği’ne teslim edilecektir.
İrtibat Tel: 293 11 81 – 293 11 82

EK:7
KAMU PERSONELİ SERVİS TAŞIMACILIĞINDA İSTENEN BELGELER

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TRAFİK VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………….. plakalı aracım ile Kamu Personeli Servis Taşımacılığı yapmaktayım. İstenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmuştur.
Şehiriçi Servis Belgesi’nin tarafıma verilmesini arz ederim.
İKAMETGAH ADRESİ :
ADI SOYADI :
TELEFON :
1-Kamu Personel Servis Aracı Uygun Görünüm Belgesi.
2-Araç sahibinin beyanı ile aracın izleyeceği güzergâhı ile kalkış ve varış saatlerini gösterir liste.
3-Aracı kullanacak şoförün ehliyet fotokopisi (Aracın niteliğine uygun en az 3 yıllık)
4- Kamu Kuruluşu ile Firma Arasındaki Sözleşme (aslı gelecek veya kamu kuruluşu tarafından aslı gibidir onaylı olacak). Kamu Kuruluşunun talepte bulunduğu araç sayısı firmanın kendi üzerine kayıtlı araçlar ile sağlanamıyor ise, yüklenici firmanın ilgili kamu kuruluşu ile yaptığı ihale sözleşmesindeki iş ile ilgili olarak İBŞB’nden çalışma izin belgesi (ruhsat) almış S plakalı araç sahipleriyle yapacağı sözleşme aslı veya noter onaylı sureti.
5-Taşınacak Personelin adını soyadını ve ikametgâh adresini belirtir kurum yetkilisi tarafından onaylı liste (Emniyet ve Askeriye Hariç).
6-Aracı kullanacak şoförün Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından) (T.C.K.nun 403,404,414,415,416/1-2-,418/1,429,430,431,432,435,436,572/2.maddelerinde belirtilen suçlardan hürriyeti bağlayıcı hüküm giymemiş olmak) (aslı gelecek)
7-Aracı kullanacak şoförün ehliyet sorgulaması (Emniyet Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğünden) (Taşıt Şoförleri, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olması) (aslı gelecek)
8-(DEĞİŞİKLİK 09.05.2012 tarih, 2012/170 no.lu UKOME Gen.Kur.)Aracın Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigorta Poliçesi’nin ibraz edilmesi.
NOT : 1-Aracın Ruhsat Vizesi, Mali Sorumluluk Sigortası, Ferdi Kaza Koltuk Sigortası süreleri dolanlar Güzergah İzin Belgelerini alırken güncel belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.
2-Hazırlanan evraklar beyaz plastik dosya içerisinde yukarıdaki sıraya uygun olarak düzenli bir şekilde hazırlanacaktır.
3-Hazırlanan dosya Mürselpaşa Bulvarı No: 50 / A adresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Denetim Şube Amirliği’ne teslim edilecektir.İrtibat Tel: 293 11 81 – 293 11 82

EK:8
OKUL SERVİS ARACI ÖZEL İZİN BELGESİ ALACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TRAFİK VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………….. plakalı aracım ile ………………. Öğrenci Servisi yapmaktayım. İstenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmuştur.
Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi’nin tarafıma verilmesini arz ederim.
İKAMETGAH ADRESİ :
ADI SOYADI :
TELEFON :
1-Okul Servis Aracı Uygunluk Belgesi.
2-Araç sahibinin beyanı ile aracın İzleyeceği güzergâhı ile kalkış ve varış saatlerini gösterir liste.
3-Aracı kullanacak şoförün ehliyet fotokopisi (“E” sınıfı en az 3 yıl “B” sınıfı en az 5 yıl)
4-Aracı kullanacak şoförün Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından) (Türk Ceza Kanununun 403,404,414,415,416/1-2-3,418/1,429,430,431,432,435,436,572/2. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak) (aslı gelecek)
5-Aracı kullanacak şoförün ehliyet sorgulaması ( Emniyet Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğünden) ( Taşıt şoförleri, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olması) (aslı gelecek)
6-Yardımcı personel diploma fotokopisi (İlköğretim ve Özürlü Öğrenciler için) (En az 22 Yaşını doldurmuş lise mezunu olması) (aslı gelecek)
7-Yardımcı personel Adli Sicil Kaydı (Savcılıktan, aslı gelecek)
8-Öğrenci velisinin araç işleteni ile yaptığı matbu taşıma sözleşmesi (Sözleşmeler “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine” ve İzmir İli Okulları Öğrenci Taşıma Yönergesinde belirlenen şekli ile Yapılır.) (aslı gelecek)
9-(DEĞİŞİKLİK 09.05.2012 tarih, 2012/170 no.lu UKOME Gen.Kur.)Aracın Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigorta Poliçesi’nin ibraz edilmesi
NOT :
1-Aracın Ruhsat Vizesi, Mali Sorumluluk Sigortası, Ferdi Kaza Koltuk Sigortası süreleri dolanlar Güzergah İzin Belgelerini alırken güncel belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.
2-Hazırlanan evraklar beyaz plastik dosya içerisinde yukarıdaki sıraya uygun olarak düzenli bir şekilde hazırlanacaktır.
3-Hazırlanan dosya Mürselpaşa Bulvarı No: 50 / A adresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Denetim Şube Amirliği’ne teslim edilecektir.
İrtibat Tel:293 11 81 – 293 11 82

EK:9
100 KM.’YE KADAR UZAKLIKTAKİ İLLER VE İLÇELER
OKUL SERVİS TAŞIMACILIĞINDA İSTENEN BELGELER

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TRAFİK VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………….. plakalı aracım ile ………………. İlinden / ilçesinden ……………. İline / ilçesine Öğrenci Servisi yapmaktayım. İstenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmuştur.
Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesinin tarafıma verilmesini arz ederim.
İKAMETGAH ADRESİ :
ADI SOYADI:
TELEFON :
EK:
1-Aracın Trafik Tescil Belgesi Fotokopisi. (aslı gelecek)
2-Aracın Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sigorta Poliçe Fotokopisi.(aslı gelecek)
3-Aracın Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigorta Poliçesi Fotokopisi. (aslı gelecek)
4-Araç sahibinin en az 5 Yıl komşu İlde oturduğuna dair ikametgâh Belgesi.
5-Sicil Tasdiknamesi Örneği (Tüzel kişilerde faaliyetinin komşu ilde olduğunu gösteren belge)
6-Okul Servis Aracı Uygunluk Belgesi.
7-Araç sahibinin beyanı ile aracın izleyeceği güzergâhı ile kalkış ve varış saatlerini gösterir liste.
8-Aracı kullanacak şoförün ehliyet fotokopisi (“E” sınıfı en az 3 yıl, “B” sınıfı en az 5 yıl)
9-Aracı kullanacak şoförün Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından) (T.C.K.nun 403,404,414,415,416/1-2-3,418/1,429,430,431,432,435,436,572/2 maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak) (aslı gelecek)
10-Aracı kullanacak şoförün ehliyet sorgulaması (Emniyet Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğünden) (Taşıt şoförleri, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olması) (aslı gelecek)
11-Yardımcı Personel Diploma Fotokopisi (aslı gelecek) (İlköğretim ve Özürlü Öğrenciler için) (En az 22 Yaşını doldurmuş lise mezunu olması)
12-Yardımcı Personel Adli Sicil Kaydı Aslı (Savcılıktan) (aslı gelecek)
13-Öğrenci velisinin araç işleteni ile yaptığı matbu taşıma sözleşmesi (Sözleşmeler “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine” Uygun Yapılacaktır) (aslı gelecek)
14-“D” “Y” Yetki Belgesinin olmadığını gösterir belge. (Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden)
NOT :
1-Hazırlanan evraklar beyaz plastik dosya içerisinde yukarıdaki sıraya uygun olarak düzenli bir şekilde hazırlanacaktır.
2-Hazırlanan dosya Mürselpaşa Bulvarı No: 50 / A adresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Denetim Şube Amirliği’ne teslim edilecektir.
İrtibat Tel: 293 11 81 – 293 11 82


EK:10
ÖZEL İZİN BELGESİ İÇİN İSTENİLEN İLAVE BELGELER
YASAKLI BÖLGELERE SERVİS TAŞIMACILIĞI YAPILMASI
GEREKEN DURUMLARDA ENGELLİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL TAŞIYAN ARAÇLAR İÇİN

 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TRAFİK VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

………………. Plakalı aracım ile UKOME kararınca yasaklanmış bölgelerde ikamet eden, çalışan veya okuyan engelli öğrenci / personel taşımaktayım. İstenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmuştur.
Özel İzin Belgesi’nin tarafıma verilmesini arz ederim.
İKAMETGAH ADRESİ :
ADI SOYADI:
TELEFON :
1- Engelliye ait engelli belgesi.
2- İkametgah belgesi (muhtardan).
3- Okulun yasaklı bölgede bulunduğuna dair belge.
4- İşyerinin yasaklı bölgede bulunduğuna dair belge.

NOT:
1- İstenilen tüm belgeler Oda Başkanlığınca “aslının aynıdır” olarak onaylanacaktır ya da evrak teslimi sırasında asıl belgeler ibraz edilecektir.
2-Hazırlanan evraklar beyaz plastik dosya içerisinde yukarıdaki sıraya uygun olarak düzenli bir şekilde hazırlanacaktır.
3- Hazırlanan dosya Mürselpaşa Bulvarı No:50 / A adresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Denetim Şube Amirliği’ne teslim edilecektir.
İrtibat Tel: 293 11 81 – 293 11 82

Copy link
Powered by Social Snap